Hashwerte für den Bankenschlüssel gemäß der EBICS-Spezifikation

www.ebics-zka.de

Hash-Wert für den Authentifikationssschlüssel

4F 9F 0D 4E 2B C9 75 A5 DE 65 4E 62 D1 E5 C1 0B 5F 52 1F BC

Hash-Wert für den Verschlüsselungsschlüssel

E1 21 2A F9 99 DF 6D DC 2C B8 67 5A 9E 1F EA 61 45 0A EF 2E

Host-Name

FIDUCIA4

URL

https://ebics.fiducia.de/apps/CS

EBICS-Bankparameterstring

A3ZCHNNNJVJ